2 Hǎo jiào nǐ hé nǐ zǐ zǐsūn sūn yìshēng jìngwèi Yēhéhuá nǐde shén , jǐn shǒu tāde yīqiè lǜ lì jièmìng , jiù shì wǒ suǒ fēnfu nǐde , shǐ nǐde rìzi déyǐ chángjiǔ .