We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Zaì wǒmen yǎnqián , jiāng zhòng dà kĕpà de shénjī qí shì shīxíng zaì Āijí dì hé fǎlǎo bìng tā quán jia de shēnshang ,