1 Yēhéhuá nǐ shén lǐng nǐ jìnrù yào de wéi yè zhī dì , cóng nǐ miànqián gǎn chū xǔduō guó mín , jiù shì Hèrén , Géjiāsārén , Yàmólìrén , Jiānán rén , Bǐlìxǐrén , Xīwèirén , Yēbùsīrén , gōng qī guó de mín , dōu bǐ nǐ qiáng dà .