13 Tā bì aì nǐ , cì fú yǔ nǐ , shǐ nǐ rén shǔ zēng duō , yĕ bì zaì tā xiàng nǐ lièzǔ qǐshì yīngxǔ gĕi nǐde dì shàng cì fú yǔ nǐ shēn suǒ shēng de , dì suǒ chǎn de , bìng nǐde wǔgǔ , xīn jiǔ , hé yóu , yǐjí niúdú , yánggāo .