We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
15 Yēhéhuá bì shǐ yīqiè de bìngzhèng líkāi nǐ . nǐ suǒ zhīdào Āijí gèyàng de è jí , tā bú jiā zaì nǐ shēnshang , zhǐ jiā zaì yīqiè hèn nǐde rénshēn shàng .