19 Jiù shì nǐ qīnyǎn suǒ kànjian de dà shìyàn , shénjī , qí shì , hé dà néng de shǒu , bìng shēn chūlai de bǎngbì , dōu shì Yēhéhuá nǐ shén lǐng nǐ chūlai suǒ yòng de . Yēhéhuá nǐ shén bì zhàoyàng daì nǐ suǒ jùpà de yīqiè rén .