5 Nǐmen què yào zhèyàng daì tāmen , chāihuǐ tāmende jìtán , dá suì tāmende zhù xiàng , kǎn xià tāmende mùǒu , yòng huǒ fùnshāo tāmen diāokè de ǒuxiàng .