7 Yēhéhuá zhuān aì nǐmen , jiǎnxuǎn nǐmen , bìng fēi yīn nǐmen de rén shǔ duō yú bié mín , yuánlái nǐmen de rén shǔ zaì wàn mín zhōng shì zuì shǎo de .