8 Zhǐ yīn Yēhéhuá aì nǐmen , yòu yīn yào shǒu tā xiàng nǐmen lièzǔ suǒ qǐ de shì , jiù yòng dà néng de shǒu lǐng nǐmen chūlai , cóng wéi nú zhī jia jiùshú nǐmen tuōlí Āijí wáng fǎlǎo de shǒu .