We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
2 Nǐ yĕ yào jìniàn Yēhéhuá nǐde shén zaì kuàngyĕ yǐndǎo nǐ zhè sì shí nián , shì yào kǔ liàn nǐ , shìyàn nǐ , yào zhīdào nǐ xīn neì rúhé , kĕn shǒu tāde jièmìng bú kĕn .