23 Yēhéhuá dǎfa nǐmen líkāi Jiādīsībāníyà , shuō , nǐmen shàng qù de wǒ suǒ cìgĕi nǐmen de dì . nàshí nǐmen wéibeì le Yēhéhuá nǐmen shén de mìnglìng , bú xìnfú tā , bú tīng cóng tāde huà .