5 Rènpíng yì rén jī dǎ wǒ , zhè suàn wèi réncí . rènpíng tā zébeì wǒ , zhè suàn wèi tóu shang de gāo yóu . wǒde tóu búyào duǒ Shǎn . zhèngzaì tāmen xíng è de shíhou , wǒ réng yào qídǎo .