We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Shàonián rén hé chǔnǚ , lǎo nián rén hé háitóng , dōu dāng zànmĕi Yēhéhuá .