We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
42 Wǒ dǎo suì tāmen , rútóng fēng qián de huī chén , dǎo chū tāmen , rútóng jiē shang de ní tǔ .