6 Wǒ zaì jí nán zhōng qiúgào Yēhéhuá , xiàng wǒde shén hū qiú . tā cóng diàn zhōng tīng le wǒde shēngyīn , wǒ zaì tā miànqián de hū qiú rù le tāde ĕr zhōng.