We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
11 Yēhéhuá de shòu suàn yǒngyuǎn lìdéng , tā xīn zhōng de sīniàn wàn daì cháng cún .