3 Yīnwei tāmen bú shì kào zìjǐ de dāo jiàn dé tǔdì , yĕ bú shì kào zìjǐ de bǎngbì déshèng . nǎi shì kào nǐde yòushǒu , nǐde bǎngbì , hé nǐ liǎn shang de liàngguāng , yīnwei nǐ xǐyuè tāmen .