9 Yīnwei tāmende kǒu zhōng méiyǒu chéngshí . tāmende xīnli mǎn yǒu xiéè . tāmende hóulóng , shì chǎngkāi de fùnmù . tāmen yòng shétou chǎnmeì rén .