4 Wǒde xìngméng zaì shīzi zhōngjiān . wǒ tǎng wò zaì xìng rú lièhuǒ de shìrén dāngzhōng . tāmende yá chǐ shì qiāng , jiàn . tāmende shétou shì kuaì dāo .