We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
8 Wǒde líng a , ( yuánwén zuò róngyào ) nǐ dāng xǐng qǐ , qín sè a , nǐmen dāng xǐng qǐ . wǒ zìjǐ yào jí zǎo xǐng qǐ .