4 Nǐmen dāng xiàng shén chàng shī , gēsòng tāde míng . wèi nà zuò chē xíng guo kuàngyĕ de , xiū píng dà lù . tāde míng shì Yēhéhuá . yào zaì tā miànqián huānlè .