8 Yēhéhuá shǒu lǐ yǒu bēi . qízhōng de jiǔ qǐ mò . bēi neì mǎn le chānzá de jiǔ . tā dào chūlai . dì shang de è rén bì dōu hē zhè jiǔ de zhā zǐ , érqiĕ hē jǐn .