1 ( Yà sà de shī , jiāo yǔ líng zhǎng , yòng Jiātè yuè qì ) nǐmen dāng xiàng shén wǒmen de lìliang dàshēng huānhū , xiàng Yǎgè de shén fā shēng huānlè ,