8 Wǒ yào tīng shén Yēhéhuá suǒ shuō de huà . yīnwei tā bì yīngxǔ jiāng píngān cìgĕi tāde bǎixìng , tāde shèng mín . tāmen què bùkĕ zaì zhuǎn qù wàng xíng .