35 Yàmólìrén què zhí yì zhù zaì xī liè shān hé Yàyǎlún bìng shā bīn . ránér Yūesè jiā shēng le tāmen , shǐ tāmen chéng le fù kǔ de rén .