7 Yàduō ní bǐ sè shuō , cóng qián yǒu qī shí gè wáng , shǒu jiǎo de dà mǔ zhǐ dōu beì wǒ kǎn duàn , zaì wǒ zhuōzi dǐ xià shí qǔ língsuì shíwù . xiànzaì shén àn zhe wǒ suǒ xíng de bàoyìng wǒ le . yúshì tāmen jiāng yà duō ní bǐ sè daì dào Yēlùsǎlĕng , tā jiù sǐ zaì nàli .