18 Jīliè de mín hé zhòng shǒulǐng bǐcǐ shāngyì shuō , shuí néng xiān qù gōngdǎ Yàmén rén , shuí bì zuò Jīliè yīqiè jūmín de lǐng xiù .