20 Xī hóng què bù xìnfú Yǐsèliè rén , bùróng tāmen jīngguò tāde jìngjiè , nǎi zhāo jù tāde zhòng mín zaì yǎ zá ān yíng , yǔ Yǐsèliè rén zhēng zhàn .