26 Yǐsèliè rén zhù Xīshíbĕn hé shǔ Xīshíbĕn de xiāngcūn , yà luó Ěr hé shǔ yà luó Ěr de xiāngcūn , bìng yán Yànèn hé de yīqiè chéngyì , yǐjing yǒu sān bǎi nián le . zaì zhè sān bǎi nián zhī neì , nǐmen wèishénme méiyǒu qǔhuí zhèxie dìfang ne .