36 Tā nǚér huídá shuō , fù a , nǐ jì xiàng Yēhéhuá kāikǒu , jiù dāng zhào nǐ kǒu zhōng suǒ shuō de xiàng wǒ xíng , yīn Yēhéhuá yǐjing zaì chóudí Yàmén rén shēnshang wèi nǐ bàochóu .