We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
3 Wǒ jiàn nǐmen bù lái jiù wǒ , wǒ jiù pīn méng qián qù gōngjī Yàmén rén , Yēhéhuá jiāng tāmen jiāo zaì wǒ shǒu zhōng . nǐmen jīnrì wèishénme shàng wǒ zhèlǐ lái gōngdǎ wǒ ne .