3 Yēhéhuá de shǐzhĕ xiàng nà fùrén xiǎnxiàn , duì tā shuō , xiàng lái nǐ bù huáiyùn , bú shēngyù , rújīn nǐ bì huáiyùn shēng yī gè érzi .