19 Yēhéhuá de líng dàdà gǎndòng CānSūn , tā jiù xià dào Yàshíjīlún , jī shā le sān shí gèrén , duó le tāmende yīshang , jiāng yīshang gĕi le cāi chū míyǔ de rén . CānSūn fānù , jiù shǎng fù jiā qù le .