3 Tā fùmǔ shuō , zaì nǐ dìxiōng de nǚér zhōng , huò zaì bĕn guó de mín zhōng , qǐ méiyǒu yī gè nǚzi , hé zhì nǐ qù zaì wèi shòu gēlǐ de Fēilìshì rén zhōng qǔ qì ne . CānSūn duì tā fùqin shuō , yuàn nǐ gĕi wǒ qǔ nà nǚzi , yīn wǒ xǐyuè tā .