13 Tāmen shuō , wǒmen duàn bú shā nǐ , zhǐyào jiāng nǐ kúnbǎng jiāo zaì Fēilìshì rén shǒu zhōng . yúshì yòng liǎng tiaó xīn shéng kúnbǎng Cānsūn , jiāng tā cóng Yǐtǎn pán daì shàng qù .