25 Tāmen zhēng yàn lè de shíhou , jiù shuō , jiào Cānsūn lái , zaì wǒmen miànqián xì shuǎ xì shuǎ . yúshì jiāng Cānsūn cóng jiānlǐ tíchū lái , tā jiù zaì zhòngrén miànqián xì shuǎ . tāmen shǐ tā zhàn zaì liǎng zhù zhōngjiān .