1 Nàshí , Yǐsèliè zhōng méiyǒu wáng . dàn zhīpaì de rén réng shì xún dì jūzhù . yīnwei dào nà rìzi , tāmen hái méiyǒu zaì Yǐsèliè zhīpaì zhōng dé dì wèi yè .