17 Kuītàn dì de wǔ gèrén zǒu jìn qù , jiāng diāokè de xiàng , Yǐfúdé , jiā zhōng de shénxiàng , bìng zhù chéng de xiàng , dōu ná le qù . jìsī hé daì bīngqì de liù bǎi rén , yītóng zhàn zaì ménkǒu .