18 Nà wǔ gèrén jìnrù Mǐjiā de zhùzhái , ná chū diāokè de xiàng , Yǐfúdé , jiā zhōng de shénxiàng , bìng zhù chéng de xiàng , jìsī jiù wèn tāmen shuō , nǐmen zuò shénme ne .