25 Dàn rén duì Mǐjiā shuō , nǐ búyào shǐ wǒmen tīngjian nǐde shēngyīn , kǒngpà yǒu xìng bào de rén gōngjī nǐ , yǐzhì nǐ hé nǐde quán jiā jǐn dōu sàngméng .