3 Tā zhàngfu qǐlai , daì zhe yī gè púrén , liǎng pì lü qù jiàn tā , yòng hǎo huà quàn tā huí lái . nǚzi jiù yǐn zhàngfu jìnrù fù jiā . tā fù jiàn le nà rén , biàn huān huānxǐ xǐ dì yíngjiē .