5 Dào dì sì tiān , Lìwèi rén qīngzǎo qǐlai yào zǒu , nǚzi de fùqin duì nǚxù shuō , qǐng nǐ chī diǎn fàn , jiā tiān xīn lì , ránhòu kĕyǐ xíng lù .