9 Nà rén tóng tāde qiè hé púrén qǐlai yào zǒu , tā yuèfù , jiù shì nǚzi de fùqin , duì tā shuō , kàn nǎ , rìtou piān xī le , qǐng nǐ zaì zhù yī yè . tiān kuaì wǎn le , kĕyǐ zaì zhèlǐ zhù sù , chàng kuaì nǐde xīn . míngtiān zǎo zǎo qǐ xíng huí jiā qù .