12 Lí qì le lǐng tāmen chū Āijí dì de Yēhéhuá tāmen lièzǔ de shén , qù kòu baì bié shén , jiù shì sìwéi liè guó de shén , rĕ Yēhéhuá fānù .