2 Nǐmen yĕ bùkĕ yǔ zhè dì de jūmín lì yuē , yào chāihuǐ tāmende jìtán . nǐmen jìng méiyǒu tīng cóng wǒde huà . wèihé zhèyàng xíng ne .