13 Xiànzaì nǐmen yào jiāng jī bǐ yà de nàxiē fĕi tú jiāo chūlai , wǒmen hǎo zhìsǐ tāmen , cóng Yǐsèliè zhōng chúdiào zhè è . Biànyǎmǐn rén què bù kĕn tīng cóng tāmen dìxiōng Yǐsèliè rén de huà .