2 Yǐsèliè mín de shǒulǐng , jiù shì gè zhīpaì de jūnzhǎng , dōu zhàn zaì shén bǎixìng de huì zhōng . ná dāo de bù bīng gōng yǒu sì shí wàn .