23 Wèi bǎi zhèn zhī xiān , Yǐsèliè rén shàng qù , zaì Yēhéhuá miànqián kū hào , zhídào wǎnshang , qiú wèn Yēhéhuá shuō , wǒmen zaì qù yǔ wǒmen dìxiōng Biànyǎmǐn rén dǎzhàng kĕyǐ bùkĕ yǐ . Yēhéhuá shuō , kĕyǐ shàng qù gōngjī tāmen .