42 Tāmen zaì Yǐsèliè rén miànqián zhuǎn shēn wǎng kuàngyĕ taópǎo . Yǐsèliè rén zaì hòumian zhuī shā . nà cóng gè chéng lǐ chūlai de , yĕ dōu jiá gōng shā miè tāmen .