2 Yēhéhuá jiù bǎ tāmen fù yǔ zaì Xiàsuǒ zuò wáng de Jiānán wáng Yébīn shǒu zhōng . tāde jiāng jūn shì Xīxīlā , zhù zaì waìbāngrén de xià luó shè .